Bu səhifədəki şərhlər müvafiq həkimin birbaşa və ya dolayı göstərişi, xahişi və/və ya tələbi olmadan müvafiq xəstə tərəfindən müstəqil şəkildə yazılır. Bu internet saytının əsas məqsədi səhiyyə sahəsində ictimaiyyəti daha yaxşı məlumatlandırmaqdır. MedFind.az müraciət xidməti deyil və heç bir Səhiyyə Təchizatçısını tövsiyə etmir və ya təsdiq etmir.

MedFind.az saytın məzmununda “Tibbi və tibb sənətinin icrası haqqında” Azərbaycan Qanununlarının  və Tibbi Deontologiya Əsasnaməsinin müvafiq maddələrinə əməl edəcəyinə söz verib.